Pomoc u architektów

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 

Regulamin serwisu internetowego www.uarchitekta.pl
obowiązujący od 1 marca 2024 r.

§ 1
Postanowienia Ogólne

 

 1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.uarchitekta.pl prowadzony jest przez Pawła Głowackiego prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą UARCHITEKTA PAWEŁ GŁOWACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, Pomorska 37, 90-928 Łódź pod numerem  KRS 0000966730, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Widok 32, 96-100 Skierniewice , NIP8361879466, REGON 521797682, adres poczty elektronicznej: biuro@uarchitekta.pl
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego www.uarchitekta.pl. Każdy Użytkownik serwisu www.uarchitekta.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
  1. zasady sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez uarchrchitekta.pl,
  2. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i bezpłatnych usług Serwisu www.uarchitekta.pl.
 3. Serwis uarchitekta.pl zawiera bazę Projektów na sprzedaż oraz powiązanych z Projektami Dodatków i prowadzi na terytorium całej Polski ich sprzedaż. Serwis uarchitekta.pl może również ofertować inne towary powiązane z Projektami.
 4. uarchitekta.pl zapewnia Użytkownikom w ramach Serwis uarchitekta.pl szerokie i profesjonalne doradztwo przy wyborze Projektu oraz wsparcie techniczne. Użytkownik może otrzymać wsparcie pod danymi dostępnymi w Serwisie uarchitekta.pl. Doradztwo oraz wsparcie techniczne są świadczone przez Serwis na rzecz Użytkowników bezpłatnie.
 5. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu uarchitekta.pl określają w sposób wyłączny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Serwis uarchitekta.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Postanowienia Regulaminu lub umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 7. Informacje znajdujące się w Serwisie uarchitekta.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Projektach, Dodatkach Serwisie www.uarchitekta.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Dane kontaktowe dla konsumentów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie Serwisu www.uarchitekta.pl.

§ 2
Definicje

 1. REGULAMIN - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Serwis www.uarchitekta.pl lub Serwis - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.uarchitekta.pl.
 5. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –UARCHITEKTA PAWEŁ GŁOWACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, Pomorska 37, 90-928 Łódź pod numerem  KRS 0000966730, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Widok 32, 96-100 Skierniewice , NIP8361879466, REGON 521797682, adres poczty elektronicznej: biuro@uarchitekta.pl
 6. KLIENT –1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 2. osoba prawna; albo 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. PRAWO BUDOWLANE- ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.);
 8. TOWAR - Projekt, Dodatek lub inny towar albo usługa aktualnie oferowana w Serwisie www.uarchitekta.pl;
 9. PROJEKT- dokumentacja projektowaarchitektoniczno – budowlana oraz techniczna, obejmujący dokumentację projektową opisaną w Załączniku nr 1 do Regulaminu pod nazwą „Dokumentacja Projektowa”;
 10. DODATEK / DODATKI- dodatkowy materiał do danego projektu, stanowiący odrębną część projektu, odrębny przedmiot sprzedaży. ( LISTA DODATKÓW Załącznik 2)
 11. KONCEPCJA PROJEKTU- zarys utworu architektoniczno - budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja Projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta - twórcy, w związku z czym dostawy Projektu może być dłuższy od standardowego- czas oczekiwania do 6 tygodni roboczych .
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 1. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 2. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);
 3. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

§ 3
Sprzedaż Projektów. Zamówienie

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.b Regulaminu.
 2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.b Regulaminu.
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 3. Do podjęcia budowy na podstawie Projektu konieczne jest dokonanie adaptacji Projektu przez architekta adaptującego celem dostosowania Projektu do konkretnych warunków terenu (gruntu), na jakim budowa będzie realizowana oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Serwis internetowy www.uarchitekta.pl nie oferuje adaptacji Projektu ani dokonania w imieniu Klienta czynności niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do zrealizowania Projektu (budowy domu). Zgoda na Adaptację Projektu przez architekta adaptującego udzielana jest przez uprawnionego architekta bezpośrednio w zakupionym Projekcie.
 4. Realizacja zamówienia tj dostarczenie projektu lub dodatku następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Wyjątek stanowią koncepcje – gdzie czas oczekiwania wynosi 6 tygodni roboczych.
 5. Nabycie Projektu oraz Dodatku obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.
 6. Serwis uarchitekta.pl może przyjąć ofertę zakupu jednego Dodatku „Dodatkowy egzemplarz projektu” tylko wyłącznie wraz z ofertą zakupu Projektu, którego dotyczy Dodatek.
 7. Zakup dodatku ( LISTA DODATKÓW Załącznik 2) możliwy jest jako zakup do danego zamówienia – nie można zakupić samego dodatku bez wcześniejszego lub jednoczasowego  zamówienia Projektu.
 8. Dodatki wysyłane są drogę elektroniczną na adres email wskazany przez kupującego w terminie 14 dni roboczych.
 9. Dodatki wysłane elektronicznie nie podlegają zwrotowi.
 10. Klient na warunkach wskazanych w Serwisie , niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu niezgodności Towaru z umową, w tym rękojmi za wady, może być uprawniony do jednorazowej wymiany zakupionego Projektu na warunkach wskazanych przez Administratora w § 7  Regulaminu.
 11. Wymianie na warunkach, o których mowa w ustępie 13 powyżej, podlegają wyłącznie Projekty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu. Wymieniany przez Klienta Projekt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Projekt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty wysyłki Projektu, wymienianego na warunkach, o których mowa w ust. 13 powyżej, do Administratora Serwisu uarchitekta.pl ponosi Klient.

§ 4
Płatności

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay–
   1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Tpay. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

 

 

 1. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania zadatku od poszczególnych kategorii Projektów. Obowiązek uiszczenia zadatku i jego wysokość będzie prezentowana Użytkownikowi w procesie składania zamówienia.

 

§ 5
Dostawa

 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru

2.1. odbiór osobisty

2.2. wysyłka kurierska za pobraniem

2.3. wysyłka kurierska płatna z góry

 

 1. Dostawa Towaru do Klienta w przypadku Umów Sprzedaży opłaconych z góry o wartości do 1000,00 zł brutto jest odpłatna. Dostawa Towaru do Klienta w przypadku Umów Sprzedaży o wartości powyżej 1000,00 zł brutto jest nieodpłatna. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Dostawa Towaru do Klienta w przypadku Umów Sprzedaży opłaconych za pobraniem jest płatna w każdym przypadku 50,00 zł
 3. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.
  1. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Towaru w trakcie składania Zamówienia (telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „Zamów”). Klient jest informowany o kosztach wybranej formy i terminach dostawy.
  2. W przypadku wyboru formy płatności - przelewem elektronicznym płatne z góry termin dostarczenia Towaru liczony jest od zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy.
  3. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, termin dostarczenia Towaru liczony jest od potwierdzenia Zamówienia przez konsultanta.
  4. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, termin dostarczenia Towaru liczony jest od potwierdzenia Zamówienia przez konsultanta.
  5. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Projektu lub Dodatku przechodzi na Konsumenta albo Klienta na prawach Konsumenta w momencie wydania mu Projektu przez sprzedawcę uarchitekta.pl lub działającego na jego rzecz przewoźnika.

 

 

 

§ 6

Reklamacja

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy towary lub dodatki przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, uwagi, reklamacje, informacje o zaistniałych problemach dotyczących sklepu internetowego, nabytego towaru Kupujący może przekazać na jeden z poniższych sposobów:

a)      pocztą elektroniczną na adres: biuro@uarchitektapl, (w przypadku reklamacji : reklamacja@uarchitekta.pl )

b)      telefonicznie do Sklepu Internetowego pod nr 508-668-889 dostępnym w dni powszednie w godzinach 09:00 – 17:00

c)      listownie na adres: UARCHITEKTA PAWEŁ GŁOWACKI Spółka Komandytowo - Akcyjna, ul. Widok 32, 96-100 Skierniewice

 1.  Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji i datę zdarzenia, oznaczenie Użytkownika oraz datę i numer dokumentu zakupu.

a) imię i nazwisko

b) adres do korespondencji

c) datę nabycia towaru i numer faktury zakupu

d) rodzaj reklamowanego towaru

e) okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, rodzaj i data wystąpienia wady

f) żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji

W przypadku braków w złożonej  reklamacji, Sprzedający zwróci się do Kupującego z prośbą o uzupełnienie

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu roku od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2  tygodni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym sprzedawcę.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 3.  Gwarancja / rękojmia nie obowiązuje zmian dokonanych samodzielnie przez Kupującego, bez zgody Sprzedającego
 4. Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki).
 5. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres e-mail: biuro@uarchitekta.pl. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrotowi nie podlegają dodatki i kosztorysy./
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 7. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

 § 6

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Przy zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki zwrotnej.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że strony ustaliły inaczej.
 5. Zwrotowi nie podlegają:

a)      Dodatki, pliki elektroniczne i kosztorysy wysłane elektronicznie (§2j)

b)      Projekty koncepcje, na które czas oczekiwania wynosi 6 tygodni roboczych  (§2k)

c)      Projekty, do których zostały wprowadzone zmiany

d)      Projekty zaadaptowane, których stan został zmieniony (np. zniszczone, popisane, pozaginane , wyjęte z okładek)

 1. Szczegóły na temat zwrotu i wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie "jak zamówić projekt".
 2. Pieniądze za zwrócony Towar (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy i pakowanie) zostaną przekazane Kupującemu w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego towaru na wskazane przez Niego konto bankowe.

§ 7

Wymiana

 

 1. Jednorazowo bezpłatna wymiana projektu jest możliwa w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania/ doręczenia projektu.
 2. W przypadku wymiany na projekt droższy obowiązuje dopłata w kwocie wskazanej przez sprzedawcę .
 3. Wymianie podlega jedynie towar w stanie niezmienionym.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

§ 8

Postanowienia końcowe

1.      Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu.

2.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.uarchitekta.pl/pomoc/regulamin dla wszystkich korzystających ze Sklepu internetowego.

3.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych projektów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4.      Oferta oraz dane techniczne przygotowane są ze szczególną starannością jednak w przypadku błędów wyklucza się podstawę do roszczeń wobec sprzedawcy.

5.      Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.

6.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7.      Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

 

 

ZAŁACZNIK 1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 1. Projekt architektoniczno budowlany – 3 egzemplarze
 2. Projekt techniczy – 3 egzemplarze

 

ZAŁĄCZNIK 2

LISTA DODATKÓW

 1. Paliwo Stale
 2. Wentylacja mechaniczna
 3. Solary
 4. Pompa Ciepła
 5. Ogrzewanie podłogowe
 6. Panele fotowoltaiczne
 7. Nawadnianie
 8. Kosztorys szacunkowy
 9. Dodatkowy egzemplarz projektu
 10. Pliki PDF
 11. Pliki DWG
 12. Tablica i dziennik budowy
Wróć do pomocy